TURCORN 100 PROGRAMI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU” AYDINLATMA METNİ

 

Tanımlar:

İşbu aydınlatma metninde geçen;

 • Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7.42016 tarih ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
 • Turcorn 100 Programı: Turcorn olma potansiyeli olan girişimlere ölçeklenmeleri ve küresel hedeflerini gerçekleştirebilmeleri için ihtiyaçlarına özel desteklerin sağlanacağı Programı,
 • Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
 • Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

Veri Sorumlusu:

KVKK uyarınca muhatap, üye, desteklenen, program ortağı ve/veya paylaştığınız kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak belirlenen T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi, Amacı ve Hukuki Sebepleri:

Kişisel verileriniz kanunda öngörülen amaçlar doğrultusunda;

 • Turcorn 100 Programı internet sitesi iletişim formları,
 • Başvuru formları,
 • İnternet sitesi üzerinden başvurunun haricinde ayrıca fiziken teslim edilen evraklar,
 • Sosyal medya üzerinden iletişim veya doğrudan ya da yetkilendirilmiş iletişim kanalları ve fiziki kanallar,
 • Tarafımıza verdiğiniz ya da tarafımızca istenen muhtelif evraklar ile e-postalar fakslar, mektuplar,
 • Turcorn 100 Programı kapsamında sizinle iletişime geçen yetkili kişilerle yaptığınız telefon görüşmeleri neticesinde alınan bilgiler,
 • Elektronik ya da fiziki olarak doldurduğunuz üyelik, başvuru, geri dönüş formları,
 • Ayrıca ilgili mevzuat, sözleşme, talep, genel teamül, dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde yazılı, sözlü ya da elektronik yöntemlerle ya da açık rızanız ile kişisel verileriniz, özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere yukarıda sayılan yöntemlerle ve farklı hukuki sebeplere dayanarak Turcorn 100 Programı’nın faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz Turcorn 100 Programı’nın misyon ve amaçları doğrultusunda, muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde Turcorn 100 Programı’nın aşağıda yer alan faaliyetleri doğrultusunda işlenecektir.Turcorn 100 Programı faaliyetleri:

 • Girişimlerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş destekler sunmak
 • Turcorn adaylarına eğitim, danışmanlık ve mentorluk desteği sunmak
 • Turcorn adaylarının iş ağlarına ve finansman kaynaklarına erişimini sağlamak
 • Turcorn adaylarına fiziki altyapılardan yararlanma, ürün ve hizmetlerden ayrıcalıklı yararlanma gibi imkân veren destekler sunmak
 • Faaliyetlere ait iletişimi sağlamak ve yürütmek.

Kişisel Verilerin Aktarımı:

KVKK’nın 8 inci ve 9 uncu maddeleri uyarınca kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, Turcorn 100’Programı nın faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere (program ortağı, işbirliği yapılan kurum, vakıf yöneticileri/çalışanları, hukuken yetkili kamu kurumu ve kuruluşları, hukuken yetkili özel hukuk kişileri ya da yurt dışı ülkeler) aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları:

KVKK’nın 11 inci maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 1. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. KVKK’nın 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için aşağıdaki linkte bulunan KVKK Talep Formu’nu doldurmak suretiyle yasal yollardan tarafımıza bildirimde bulunabilirsiniz.